Oferta

Nasze usługi obejmują:

 1. badanie sprawozdań finansowych
 2. przeglądy sprawozdań finansowych
 3. doradztwo księgowe
 4. prowadzenie księgowości u klienta
 5. doradztwo podatkowe
 6. szkolenia z rachunkowości
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych
 8. opracowywanie zakładowych planów kont,
 9. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 10. prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 11. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 13. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT
 14. sporządzanie bilansu rocznego,
 15. prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
 16. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 17. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 18. rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 19. sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 20. sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 21. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 22. prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 23. sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 24. pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 25. reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 26. doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 27. doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 28. budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
 29. doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 30. pozyskiwanie kredytów bankowych,
 31. kontakty z urzędami państwowymi ,
 32. wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu pracy,
 33. sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 34. wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 35. controlling - optymalizacja i zarządzanie kosztami działalności,
 36. planowanie finansowe i monitoring kapitału obrotowego- zarządzanie zapasami należnościami i gotówką,
 37. dobór i optymalizacja źródeł finansowania,
 38. analiza i ocena opłacalnosci projektów inwestycyjnych,
 39. budżetowanie,
 40. analizy finansowe,
 41. opracowywanie procesu i procedur windykacyjnych (prewencja, monitoring, windykacja przedsądowa, szkolenia)
 42. analiza należności,
 43. zarządzanie wierzytelnościami,
 44. audyt
 45. zeznania roczne PIT
 46. nadzór i zarządzanie księgowością spółek
 47. Wypełnienie wniosku na zwrot VAT za materiały budowlane WZM
powrót

© Copyright 2009 by Tobie sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.